یک تهدید ده ها بحران

شریف نوری

هفته نامه نویدنو: شماری زیادی از شهروندان کابل از افزایش آلودگی هوا در فصل سرما ابراز نگرانی می‌کنند. برخی از شهروندان می‌گویند که در فصل تابستان وسایل و ماشین‌آلات کهنه و فرسوده هوای پایتخت را آلوده می‌سازد،اما در فصل زمستان آتش نمودن پلاستیک، تایرهای کهنه و زغال سنگ هوای کابل را آلوده می‌سازد. همچنان سوختاندن کارتن و برخی از کفش های کهنه یکی از عوامل دیگر آلودگی هوای پایتخت محسوب می‌شود. بیشترین استفاده کننده کفش‌های کهنه، کارتن های فرسوده و پلاستیک های که قابل استفاده نیست خانواده های نادار و فقیر هستند. آنان می‌گویند که به علت نداشتن پولی برای خرید مواد سوخت و بلندی بهای مواد سوخت در سرمای بحران‌زا، ناگزیر است که از کارتن و کفش های فرسوده بجای مواد سوخت استفاده کنند.

هرچند سال قبل در این مورد شهرداری کابل اقدامات را برای جلوی گیری از آلودگی هوای کابل داشتند، اما این اقدامات طولانی و دراز مدت نبود. با مسدود کردن چند حمام و هوتل های عروسی خواستند جلوی این آلودگی هوا را در کابل بگیرند، اما این اقدامات شهرداری کابل کوتاه مدت و بی اثر بودند. این در حالی است که کابل یکی از آلوده‌ ترین شهر های جهان محسوب می‌شود.

آتش نمودن پلاستیک و زباله ها یکی از بزرگترین عوامل امراض های قلبی به حساب می‌آیند. همچنان خانواده های نادار و فقیر می‌گویند که "ما برای گرم نمودن آشیانه‌ی خود، مجبور هستیم که پلاستیک و زباله ها را به بجای مواد سوخت استفاده نماییم". این بحران دامنه‌دار برای هر خانواده‌ی  فقیر و بی بضاعت همچنان یک نگرانی بزرگ هستند و همه ساله شهروندان که پولی برای خرید مواد سوخت ندارد دچار چنین مشکلات و نگرانی هستند. از یک سو آلودگی هوا، و از سوی دیگر فرا رسیدن فصل سرما نگرانی پایتخت‌نشینان را به ویژه خانواده های نادار و فقیر را یکی بر چند افزایش داده اند. نداشتن پول و برخوردار نبودن از اقتصاد خوب برای باشندگان کابل باعث شدن که در این هوای سرد زمستان بازار لیلامی را برای شهروندان گرم نمایند.