آلودگی هوا و افزایش بهای مواد سوخت در کشور

شریف نوری

 هفته نامه نویدنو: با فرا رسیدن فصل سرما، بهای مواد سوخت نه تنها که کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. این در حالی است که چندی قبل گروه طالبان برای فروشندگان زغال سنگ گفته بودند که باید زغال سنگ را تن نه هزار افغانی به فروش برسانند، اما آنان می‌گویند که "برای ما نه هزار افغانی نه تنها که سود ندارد، بلکه زیان‌آور‌ نیز می‌باشد". شماری زیادی از شهروندان از بهای بلند مواد سوخت از جمله زغال سنگ و چوب ابرازی نگرانی می‌کند و می‌گویند که " با توجه به وضعیت بد اقتصادی ما حتا نیاز های اولیه‌ی خود را نمی‌توانیم تامین کنیم و حتی غذایی برای خوردن و لباس برای پوشیدن نداریم، چگونه بتوانیم مواد سوخت زمستان را تعیین نماییم؟" همچنان از سوی دیگر مردم از بهای بلند مواد سوخت به ویژه زغال سنگ شکایت دارند و می‌گویند که یک تن زغال سنگ در شهر کابل بالاتر از پانزده هزار و پنج صد افغانی به فروش رسیدن. همچنان در گزارش آمده است که پیش از رسیدن فصل سرما، زغال سنگ در کشور پاکستان از سوی تاجران زغال قاچاق می شدند و به باور برخی از شهروندان علت افزایش بهای مواد سوخت، به ویژه زغال سنگ قاچاق شدن زغال سنگ به کشور پاکستان است. با این حال، شهروندان از مسوولان حکومت طالبان می‌خواهد که جلوی قاچاق شدن صادرات زغال سنگ را به پاکستان بگیرند و از آنان می‌خواهد که قیمت مواد سوخت را کاهش دهند، این در حالی است که شماری از فروشنده گان زغال سنگ از انحصار بعضی معدن های از سوی طالبان نیز شاکی اند . با این حال با رسیدن فصل سرمای روزافزون، نگرانی های باشندگان شهر کابل و شهر های دیگر از بلندی بهای مواد سوخت همچنان  افزایش یافته است. فقر و گرسنگی علارغم سردی هوا مردم را به خطر جدی رو برو کرده اند. در صورت که در زمینه از سوی نهاد های بین المللی اقدامات لازم و کمک های فوری صورت نگیرد، سرمای زمستان به یک تهدید جدی برای مردم تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر شهروندان از عدم شفافیت و عادلانه بودن توزیع کمک ها شکایت مند است.