اعتراض علیه ممنوعیت مکتب دختران و ممنوعیت های کار، تحصیل و آزادی

شریف نوری
هفته نامه نویدنو: بیش از یک سال از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد، هنوزم مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم بر روی دانش‌آموزان دختر در افغانستان مسدود است. چندی پیش خالد حنفی یک تن از مقامات بلند پایه‌ی طالبان در یک سخنرانی خود گفت که آموزش معاصر مباح است و این گفته های حنفی در شبکه های اجتماعی واکنش های تندی به همراه داشته‌اند و همچنان ، عباس استانکزی یکی از مقامات بلند پایه‌ی دیگر طالبان قبل تر از آن گفته بود که آموزش مباح نه، بلکه فرض است. همچنان شماری زیادی از فعالان زن و دختران بارها بخاطر بازگشایی مکاتب دختران تظاهرات نمودند، اما حاصل این تظاهرات ها رفتار خشونت‌آمیز، لت‌ کوپ معترضان و شلیک های هوایی از سوی طالبان بودند. همچنان فرهاد دریا آوازخوان پر آوازه‌ی کشور چندی قبل کارزار در رسانه‌های اجتماعی راه اندازی کردند زیر نام "درس بی ترس" و از دانش‌آموزان دختر خواستند که به این کارزار اشتراک کرده و در پیش دروازه های مکاتب بروند و شعار "درس بی ترس " را سر دهند. و همچنان از دانش‌آموزان پسر خواستند که به علت برگذاری این کارزار برای یک روز به مکتب نروند. بحران های روز افزون در برابر نصفی از پیکر جامعه باعث نگرانی های زیادی شهروندان شده‌اند و محدودیتی روز افزون بر سر زنان و دختران از سوی طالبان صد ها پرسش های بی پاسخ را در پی دارد. از سوی هم به تازگی گزارش شده‌اند که شماری زیادی از دختران دانش آموخته به علت برگذاری نمایشگاه اسناد تحصیلی در کابل از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته‌اند. پس از شکل گرفتن حکومت طالبان تعدادی زیادی از زنان متخصص در بخش ها و عرصه های مختلف شغل های خود را از دست دادند. زنان تحصیل کرده در کشور ظرفیتی است که از سوی طالبان در این نظام به باد فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر شماری از زنان افغانستان در بیرون از کشور به رسم اعتراض با رفتار طالبانی و افکار طالبانی چادرهای خود را به آتش کشیده‌اند. این درحالیست که در هفته های گذشته طالبان دست کم 67 تن از دختران دانشجوی کابل که اکثرا دانشجویان هزاره اند از دانشگاه های کابل اخراج کرده اند، در همین حال اعتراض دختران دانشجوی دانشگاه بدخشان نیز مورد خشونت از سوی طالبان قرارگرفته و مسوولان طالبان برپوشیدن چادری و حجاب اجباری تاکید نموده است