بازگشت دکترعبدالله و استفبال طالبان؛ درامه سازی بازگشت

عبدالرزاق حیدری

هفته نامه نویدنو: دکتر عبدالله رییس اسبق شورای عالی مصالحه پس از یک سفر 43 روزه از هند صبح روز شنبه 21 جوزار به کابل برگشت و از سوی مقامات طالبان و رییس اسبق مشرانو جرگه استقبال شد. این رویداد با واکنش های متفاوتی همراه بود،  اینکه داکتر عبدالله دوباره برکشت و گروه طالبان نیز از آن  به گرمی استقبال کرده است، در وضعیت جاری قابل تامل است. داکتر عبدالله زمانی که افعانستان را به بهانه دیدار خانواده ترک کرد و رفت هند از طرف گروه طالبان دو مساله مطرح شد یکی اینکه برای برگشت عبدالله باید چی کند که او دوباره برگردد، و دیگر اینکه چه ماموریت او داده شود.

در قدم نخست برای اینکه داکتر عبدالله برگردد ممکن نیست او بدون ضمانت رفته باشد. استقبال مسلمیار نیز نشانگر یک بخش از ضمانت ها بود که او از شوق خوشی که از معامله به خوبی انجام شده بود، خود نیز به استقبال عبدالله آمد و پش قدم هایش کف های محکم زد. اما دیگر که چی چیز برای برگشت عبدالله ضمانت بود است شاید زما آن را بیان نمائید.

مسله دوم اینکه عبدالله از طرف امارت اسلامی ماموریت داشت تا در بیرون از کشور مخالفین سیاسی نظام که روابط خوب با عبدالله دارد را بیبیند و پیام گروه طالبان را برای شان برساند و به نحوی برای بازگشت شان به افغانستان لابی نماید. و از سوی دیگر عبدالله ماموریت داشت که با نهاد ها و کشور های بین اللملی بیبیند و پیام طالبان را برای شان برساند تا ابرای برسمیت شناسی ین گروه کمک کند. تا این جای کار تنها کشور هند حاضر شده است با گروه طالبان وارید گفتگو شود و درست در زمانی که عبدالله در هند بسرمیبرد هییتی از کشور هند با گروه طالبان دیدار داشت و نیز این گروه از روابط خود با هند ابراز خرسندی نمود که قطعا این آغاز روابط را من  بدون پا در میانی عبدالله نمیدانم.

بازگشت دکتر عبدالله به آغوش وطن پس از مخالفت گروه های سیاسی مخالف طالبان  برای بازگشت و اشتراک در جرگه افغانی  نشان می دهد که این گروه از حضور دکتر عبدالله به نحوی برای مشروعیت و اشتراک در لوی جرگه استفاده خواهد کرد.

چیزیکه قابل درک است این است که عبدالله تلاش هایش را مطابق هداف که برایش تعین شده بود انجام داد است و اینکه زمانی که به کابل بازگشت است گروه ط هم به دو دلیل از عبدالله استقبال کرد است.

۱ با این‌کار خود میخواهد دنیا را متوجه بسازد که ما گروه ۲۰ سال پیش نیستیم بلکه در وجود ما همپذیری تقویت شده است ما حاضریم از برگشت مخالفین خودنیز استقبال کنم.

۲ پیام دوم آن ظاهرن  صحنه سازی است برای مخالفان سیاسی طالبان که خود به نحوی مخالفان سیاسی این گروه را تشویق به برگشت و بیعت می نمایید.