زنان و شماری زیادی از جوانان، آموزگاران و دانش آموزان در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان

زنان و شماری زیادی از جوانان، آموزگاران و دانش آموزان در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان

زنان و شماری زیادی از جوانان، آموزگاران و دانش آموزان در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان، در کابل تجمع اعتراضی برپا نمودند. معترضین پیامد مسدود ماندن مکاتب دختران را فاجعه بار خواند. در این تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران نیز از سوی نیروهای طالبان لت و‌کوب شدند.

 

#هفته_نامه_نویدنو