دکتر ربوده شده در بلخ سرانجام از سوی رباینده گان به قتل رسید

داکتر نادر عالمی که چندی پیش در شهر مزار شریف ربوده شده بود، دو ماه پس از ربوده شدنش توسط رباینده‌گان به قتل رسیده است. وی پس از تسلط طالبان در شهر مزار شریف توسط آدم ربایان ربوده شده بود. دکتر عالمی رییس بخش صحت روانی ولایت بلخ بود و در بخش صحت روانی نزدیک به چهار دهه فعالیت داشت. دکتران بلخ و خانواده وی بار ها خواهان رهای وی از چنگ آدم ربایان شده بود. با اینکه گروه طالبان وعده رهای آن را داده بود، سر انجام پس از دو ماه منابع خبر می دهد که وی از سوی ربایندگان به قتل رسیده است.