فعالین مدنی و زنان بامیان؛ حق تحصیل، کار و آزادی را از ما نگیرید

مرتضی احمدی- بامیان
هفته نامه نویدنو: جمعی از فعالین مدنی و زنان بامیان در گردهمایی اعتراضی از عمل کرد های دولت طالبان در برابر زنان اعتراض نموده و خواستار در نظر گرفتن حقوق اولیه زنان که شامل حق تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و صحت هست، شدند.
این فعالین مدنی با شعار های «زنان را حذف نکنید!»، «دروازه دانشگاه را باز کنید.»، «جامعه خالی از زنان، جامعه معیوب است.»، «جامعه جهانی افغان ها را فراموش نکنید.» و« قیمت مواد غذایی و سوخت را کاهش دهید» اعتراض کردند.
امیر کوثری فعال مدنی بامیان در این گردهمایی گفت: جهانیان مردم افغانستان را تنها گذاشته و در این حالت افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.
او گفت زنان و مردان افغانستان در سایه ای جامعه جهانی با مسلط شدن گروه طالبان بر افغانستان از حقوق اولیه بشری خود که شامل حق صحت، کار و مشارکت سیاسی است هست محروم شده اند.
فاطمه یکی از شهروندان بامیان که در این گردهمایی شرکت نموده بود، گفت که با روی کار آمدن گروه طالبان جامعه دچار هرج و مرج شده.
او افزود مدت دو ماه بیشتر که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شده، قیمت مواد اولیه بالا رفته اکثر افراد بیکار هستند و افرادی که در ادارات و موسسات مشغول کار بودند حالا بیکار هستند و اکثر کارمندان دولتی بیشتر از سه ما معاش شان را دریافت ننموده هست.
در این گردهمایی فعالین مدنی و زنان بامیان طی قطع نامه ای از نهاد های مسوول و جامعه جهانی خواستار باز شدن مکاتب و دانشگاه ها به روی زنان، کمک های بشردوستانه در مناطق مرکزی و توجه به فعالین مدنی و خبرنگاران محلی شدند که با روی کار آمدن گروه طالبان اکثر شان مورد تهدید قرار دارد و مجبور دست به خود سانسوری زده اند.
زنان بامیان در طول بیست سال گذشته در بخش های مختلف از جمله وزرش، تجارت، کار، مشارکت سیاسی و فعالیت های اجتماعی دست آورد های چشم گیری داشتند. ولی با روی کار آمدن گروه طالبان تمام دست آورد های این زنان در ولایت بامیان از دست رفته است.