کمک های میلیاردی برای بحران زدای بشری افغانستان

کمک های میلیاردی برای بحران زدای بشری افغانستان

علی فرهنگ

هفته نامه نویدنو: روز گذشته، 22 سنبله نشست بشردوستانه سازمان ملل متحد که به گونه اضطراری در مورد افغانستان در جنوا برگزار شد؛ کشورها و سازمان‌های کمک کننده وعده کردند که بیش از یک میلیارد دالر را تا پایان سال روان میلادی به مردم افغانستان کمک کنند.

در این نشست، از میان کشورهای کمک‌ کننده،‌ آلمان گفت که ۱۰۰ میلیون یورو را از قبل به کمک‌هایش برای افغانستان و کشورهای همسایه آن اضافه کرده است و در نظر دارد که ۵۰۰ میلیون یوروی دیگر را نیز در نظر می‌گیرد.

جاپان نیز تعهد کرد که ۲۰۰ میلیون دالر کمک‌ها را برای مردم افغانستان اختصاص می‌دهد.

از جمله فرانسه نیز گفت ۱۰۰ میلیون یورو برای افغانستان کمک می کند.

در این میان امریکا نیز اعلام کرد که ۶۴ میلیون دالر را به جمع کمک‌هایش به سازمان ملل متحد و شماری دیگر از نهادها می‌افزاید.

 به این ترتیب مجموع کمک‌های امریکا به افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳۳۰ میلیون دالر می‌رسد.

دنمارک همچنان گفت، ۳۸ میلیون دالر دیگر را به کمک‌هایش برای افغانستان در نظر می‌گیرد، ناروی نیز از در نظر گرفتن ۱۱.۵ میلیون دالر برای امور بشردوستانه در افغانستان خبر داد.

 همچنان سازمان ملل متحد از کمک ۲۰ میلیون دالری این نهاد از بودجه مرکزی رسیده‌گی به رخدادهای عاجل، برای حمایت از کارهای بشردوستانه در افغانستان اعلام کرد.