تهدید بکوچ اجباری هزاره‌ها از سوی طالبان در دایکندی

هفته نامه نویدنو: تهدید به کوچ اجباری و دسته جمعی هزاره ها در ولسوالی گیزاب دایکندی از سوی افراد طالبان با واکنش های جدی شهروندان رو برو شده اند. ویدیوی تازه در صفحات اجتماعی و برخی رسانه ها همگانی شده، نشان می دهد که طالبان در ولسوالی گیزاب‌ولایت دایکندی مردم هزاره را تهدید به کوچ اجباری کرده اند. در این نوار ویدیوی باشندگان محل ادعا می کنند که طالبان به تعداد ۹۰۰ خانواده را در ولسوالی گیزاب دایکندی، بمدت ۹ روز فرصت داده است که خانه های شان را ترک کنند، در غیر آنصورت گفته اند پیامد هرنوع بحران و سرکوب بدوش امارت نخواهد بود. این درحالیست که گفته می شود برای افراد متعلق به  هزاره ها در مرز نیز از سوی مرزبانان آجازه خروج از کشور داده نمی شوند. تداوم چنین وضعیت و تبعیض و نا برابری براین مردم طاقت فرسا بوده و تعدادی از آگهان خواهان توجه جدی مسوولین در سطح ملی، جامعه جهانی و سازمان ملل در زمینه شده اند.