خشم آنلاین – #StopHazaraGenocid

علی فرهنگ

از دو روز بدینسو هزاران تن از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله تویتر در سطح جهانی اعتراض و خشم شان را برعلیه کشتار هزاره با هشتگ  #StopHazaraGenocid بیان داشتند. این کاربران از نقاط مختلف دنیا حملات هدفمندانه غرب کابل را علیه هزاره ها نسل کشی خوانده است و دولت را به بی کفایتی و بی مسوولیتی در زمینه متهم کرده است. هشتگ #StopHazaraGenocid به ترند اول افغانستان در تویتر مبدل شده است.  در همین حال تعدادی از شهروندان در بامیان نیز روز شنبه 15 جوزا در مقابل دفتر یونیما دست به اعتراض زدند و خواستار توقف نسل کشی هزاره ها در این کشور شده اند.

در سال های پسین حملات هدفمند جان غیرنظامیان را در نقاط مختلف کشور گرفته است، اما حملات هدفمندانه در غرب کابل از سوی کارشناسان مصداق عینی نسل کشی خوانده شده است.

 کاربران با یاد آوری و روایت رویدادهای خونین غرب کابل از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته اند،تا نسل کشی هزاره ها توقف داده شود و همچنان این نسل کشی از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شود. همزمان با این هزاره های مقیم امریکا نیز اعتراضات گسترده ای را در نقاط مختلف این کشور علیه نسل کشی هزاره ها در افغانستان برپا کردند و خواستار به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها از سوی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل شدند.

در سال های پسین در پی حملات هدفمندانه در مناطق هزاره نشین نزدیک به 900 تن کشته و بیش از 2000 هزار تن دیگر زخم برداشته است.

اعتراض شهروندان برحکومت تنها بر بی کفایتی در تامین امنیت نیست، بلکه شماری از  شهروندان  می گویند، حکومت خیابان را نیز از مردم برای اعتراض گرفته است . خشم جمعی که پای شهروندان را در خیابان میکشاند در سال های پسین بدلیل عدم همکاری و یا سرکوب دولت پای معترضین را از خیابان های پای تخت گرفته است، مردم سرانجام خشم شان را بصورت  آنلاین ابراز می کنند.  هرچند برای ایجاد همتبانی و هم صدایی جهانی توفان تویتر می تواند مفید باشد، اما اینکه چگونه می توانیم این گفتگو ها را در دنیای واقعی ادامه دهیم و خشم مشترک مان را به یک کنش بزرگ اجتماعی تبدیل کنیم بحث مهم تر است.