هفته‌نامه نویدنو با یک موسسه همکار وب‌سایتی برای گزارش‌دهی آزار و خشونت علیه زنان در محیط کار راه‌اندازی کرد

نخستین سیستم آنلاین گزارش دهی آزار و اذیت زنان در محیط کار در کشور راه اندازی شد

هفته‌نامه نویدنو: نشریه هفته‌نامه نویدنو با همکاری موسسه بهبود مشارکت زنان وب‌سایتی را به‌منظور گزارش‌دهی از آزار و اذیت جنسی و خشونت‌ها علیه زنان در محیط شغلی و تحصیلی راه‌اندازیکرده‌  است.

در این  سیستم، قربانیان، موارد خشونت و آزار جنسی در محیط کار، با ایجاد حساب به‌صورت آنلاین گزارش می‌دهند.

علی فرهنگ، مدیرمسوول هفته‌نامه نویدنو که این سیستم را به کمک همکارانش راه‌اندازی کرده، گفت: «بروکراسی اداری و ترس زنان، باعث شده است تا موارد خشونت و آزار جنسی به ثبت نرسد.»

به گفته آقای فرهنگ، ثبت نشدن موارد خشونت و آزار جنسی و عدم برخورد قانونی با عاملین آن، در برخی موارد باعث شده تا زنان شغل و تحصیل خود را ترک کنند.

این سیستم به تاریخ 8 حمل طی برنامه‌ای به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد.

بر اساس سیستمی که ایجاد شده، موارد خشونت با ماهیت جنسی و جنسیتی، روانی، فزیکی و قومی به ثبت می‌رسد.

موارد خشونت، صرف نوعیت خشونت و مکان آن روی صفحه اصلی سایت همگانی می‌شود. هویت گزارش‌دهنده و تفصیل گزارش محفوظ می‌ماند و همه‌گانی نمی‌شود.

به گفته مسوولان این سایت، هویت قربانیان محفوظ می‌ماند و برای قربانیان خطرساز واقع نمی‌شود.

این سیستم همچنان قابلیت تحلیل داده ها  را براساس نوعیت آزار و آذیت و آداره مربوطه  نیز دارد که برای تهیه تحقیق و گزارش ها در زمینه برای رسانه ها مفید می باشد.

علی فرهنگ می‌گوید، بر اساس گزارش‌های ثبت شده در این سیستم با نهادهای همکار و ذیربط برای قربانیان دادخواهی صورت می‌گیرد.